Populäraste

Katter kan smittas av coronaviruset!

Stjärnor i reconsioner

Enligt studier i USA kan katter sprida vidare corona / COVID-19 till andra katter. Dessutom kan katter sprida  vidare viruspartiklar på samma sätt som människor. Läs mer.

Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, kopplades initialt till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom hos människor som orsakas av SARS-CoV-2, benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen.

Kan husdjur smittas med SARS-Cov-2?

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar dock att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Smittade katter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning i större grupper av mink har förknippats med viss ökad dödlighet. Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.

I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om detta inte kan uteslutas. Dock bedöms den eventuella smittspridning som sker från infekterade husdjur som försumbar i förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället.

För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Djurägare med bekräftad eller misstänkt covid-19 kan dessutom som en extra försiktighetsåtgärd i den mån det är görbart begränsa sina kontakter med husdjur för att minska risken för att djuren i fråga ska smittas.

Specifika åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad säger de rapporter som hittills finns om eventuell smitta till djur?

Det kommer allt fler rapporter om att SARS-CoV-2 virus (eller egentligen virus-RNA, vilket är virusets arvsmassa) har hittas i prover från bland annat  katter och hundar som provtagits efter det att respektive djurägare insjuknat i covid-19, men också från andra djur, inklusive tigrar, lejon och mink, som varit i samma miljö som smittade människor. Medan hundarna i fråga varit symptomlösa, har påvisande av smittämnet hos kattdjur sammanfallit med övergående symtom från luftvägar eller mag-tarmkanal.  Hos mink som hållits i större grupper har smittspridning förknippats med viss ökad sjuklighet och dödlighet. Dessutom har smittspridning från katt till katt och från iller till iller visats i experimentella studier, liksom mellan individer av minkar som hållits i större grupper. En helt färsk rapport från Nederländerna tyder dessutom på att smitta från mink till människa skett i en drabbad minkanläggning.

Dessa rapporter ändrar inte SVA:s bedömning att pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

Bidrar husdjur till smittspridning med SARS-CoV-2?

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till hund och katt, men också till bland annat iller och mink under vissa omständigheter. Smittspridning från katt till katt och från iller till iller har visats i experimentella studier, liksom mellan individer av minkar som hållits i större grupper. En helt färsk rapport från Nederländerna tyder dessutom på att smitta från mink till människa skett i en drabbad minkanläggning. I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället bedöms dock sådan eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Sjuka djur bör som en allmän princip, hållas hemma och skilda från andra djur så långt möjligt.

Specifika åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2 – SVA:s policy

Det finns ett antal rapporter som visar att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till exempelvis katt, hund, iller och mink. Det finns också rapporter som tyder på att katter under vissa omständigheter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning hos mink som hållits i större grupper har förknippats med viss ökad sjuklighet och dödlighet

Med, bland annat, anledning av dessa rapporter har SVA fått frågor om analyser av SARS-CoV-2 i prover från djur. SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

I undantagsfall kan analys av prov avseende SARS-CoV-2 (PCR-diagnostik) vara motiverad i kunskapsuppbyggande syfte, exempelvis för katter med allvarlig sjukdom med luftvägssymptom som förknippas med konstaterad eller misstänkt covid-19 hos människa och där andra tänkbara orsaker uteslutits. Provtagningen bör dock ske först efter diskussion, i varje enskilt fall, mellan kliniskt ansvarig veterinär och SVA. Observera att om SARS-CoV-2 påvisas i ett prov från djur måste detta anmälas till Jordbruksverket såsom ny sjukdom i landet. Om analysen skett på SVA anmäls fyndet av SVA, men i de fall prov skickas till utländskt laboratorium är det insändande veterinär som ansvarar för att fallet anmäls till Jordbruksverket.

Folkhälsomyndigheten informerar om smitta bland människa

För samtliga frågor som gäller covid-19, SARS-CoV-2 och motverkande av smittspridning, hänvisar SVA till Folkhälsomyndigheten.

Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.