Säkerhetstips

Stjärnor i reconsioner

Först som näringsidkare till följande tips men vi stod sida vid sida användare. På AdLanda försöker vi erbjuda en säker och säker marknad. Det görs genom:

 

Var försiktig om följande tips:

 

Läs noggrant om annonseringsregler på villkorssidan

Rapportera eventuell olaglig annons Det finns ett avsnitt under alla annonser som du kan rapportera det enkelt

Läs skatteregler

Akta dig för orealistiska erbjudanden

Sluta kontrakt

Köp och sälja med begagnade försäkringar

Använd en säker plats för att träffa säljaren

Undvik kontanttransaktioner

 

AdLanda gör dessa:

Annonserna granskas efter publicering och baseras på mottagen rapport

Vi använder vanliga verktyg för att stoppa skräppost

Offensiv eller stötande filtreras automatiskt

Vi levererar polis och andra myndigheter och organisationer för att ge råd till användarna

Vi utvecklar säkra betalningsalternativ

Vi håller inte din bankinformation eller personlig känslig information

Vi tillhandahåller dölj nummer på alla annonser

Vi anpassar reklamregler till varje dag och ändrar villkor och lagar

Vi delar information med polisen / skatteförvaltningen på deras efterfrågan

Safety tips:

 

First as a trader notice to following tips but we are stood side by side users. At AdLanda we try to provide safe and secure market place. It is done through:

 

Be carefull about following tips:

Carefully read about advertising rules on terms page

Report any illegal advertisement there is a section under any Ads that u can report that easily

Read Tax rules

Beware of unrealistic offers

Conclude contract

Buy and sell with used things insurance

Use a safe location to meet seller

Avoid cash transactions

 

AdLanda do these:

Ads are reviewed after publication and based on report received

We use usual tools to stop spam

Offensive or offensive are filtered automatically

We deliver Police and other authorities and organizations to provide advice to users

We develop safe payment options

We do not keep your banking information or personal sensitive information

We provide hide number on all ads

We adapt advertising rules to every day changing conditions and laws

We share information with the Police / Tax Administration on their demand

Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.