Populäraste

Wuhan- coronavirus – SARS-CoV-2 – covid-19 

Allt om Coronaviruset!

Stjärnor i reconsioner

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, förkortat SARS-CoV-2, är det officiella namn som givits åt det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och har orsakat coronavirusutbrottet 2019–2020.[1][2][3] Viruset som först upptäcktes i slutet av 2019 i Wuhan i Kina har tidigare kallats 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) och informellt även Wuhan-coronavirus.[2] Viruset är ett för människor smittsamt coronavirus som orsakar luftvägsinfektioner och har orsakat dödsfall. Ursprunget, det vill säga från vilket värddjur som viruset härstammar, är ännu okänt.

Antal fall av Covid-19

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Folkhälsomyndighetens utbrottssida uppdateras dagligen med antalet fall kl. 13:00.

Frågor och svar om det nya coronaviruset.

Antal fall globalt (7 mars kl. 13.00)

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 7 mars har 102 132 fall av covid-19 rapporterats och 3 488 personer avlidit med infektionen (3 073 av dessa har avlidit i Kina).

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport den 6 mars har 98 192 fall av covid-19 rapporterats och 3 380 personer avlidit med infektionen (3 045 av dessa har avlidit i Kina).

WHO:s senaste situation report finns på WHO:s webbplats.

De allra flesta fall har konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. Fall av det nya coronaviruset har även konstaterats i en rad länder utanför Kina. För närvarande pågår även smittspridning i Sydkorea, vissa områden i Italien och Iran.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.

Antal fall i Sverige (7 mars kl. 13.00)

140 personer i Sverige har påvisats smittade av viruset som ger covid-19. Det gäller 80 personer i Region Stockholm, 17 i Region Skåne, 14 personer i Västra Götaland, 13 i Region Värmland, åtta personer i Region Jönköping, fem personer i Region Uppsala, två personer i Region Gävleborg och en person från Region Örebro län.

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari)

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan och relevanta publikationer med det nya namnet för sjukdomen.

Samhällsfarlig sjukdom (1 februari)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades idag vid ett extrainsatt regeringssammanträde. Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer WHO, som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Läs mer om vad detta innebär.

Allt om Coronaviruset

Coronavirus är en virusgrupp som bland annat orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor. Hos människor orsakar de förkylning med halsont och hosta, ibland lunginflammation. Vanligtvis är symptomen milda, men sjukdomen kan i ovanliga fall vara dödlig. Hos kor och grisar orsakar de diarré, medan hönsfåglar kan drabbas av lungsjukdomar. Det finns inga vaccin eller antivirala mediciner som godkänts för skydd eller bot. Virusen har fått sitt namn eftersom de i stark förstoring påminner om kungakronor.

 

View this post on Instagram

 

However, they have little or no impact on the virus if you put them on the skin or under your nose. It can even be dangerous to put these chemicals on your skin. Does the new coronavirus affect older people, or are younger people also susceptible? People of all ages can be infected by the new coronavirus (2019-nCoV). Older people, and people with pre-existing medical conditions (such as asthma, diabetes, heart disease) appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus. WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from the virus, for example by following good hand hygiene and good respiratory hygiene. Are antibiotics effective in preventing and treating the new coronavirus? No, antibiotics do not work against viruses, only bacteria. The new coronavirus (#2019_nCoV) is a virus and, therefore, antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment. However, if you are hospitalized for the #2019nCoV, you may receive antibiotics because bacterial co-infection is possible. Are there any specific medicines to prevent or treat the new coronavirus? To date, there is no specific medicine recommended to prevent or treat the new coronavirus (2019-nCoV). However, those infected with the virus should receive appropriate care to relieve and treat symptoms, and those with severe illness should receive optimized supportive care. Some specific treatments are under investigation, and will be tested through clinical trials. WHO is helping to accelerate research and development efforts with a range or partners.

A post shared by Lipolar Balans K2 (@lipolar.nord) on

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers

Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande utseende i elektronmikroskop, därav namnet. Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar vanlig förkylning. Varianterna SARS och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

SARS-coronavirus

År 2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes SARS. Utbrottet orsakade runt 8000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukvårdspersonal. Smittan uppträde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter. Sannolikt låg uppstramning av vårdhygienåtgärder, ett kraftfullt internationellt smittskyddsarbete och virusets relativt låga smittsamhet bakom att smittspridningen upphörde. Sedan dess har inget nytt fall av samhällssmitta registrerats.

MERS-coronavirus

År 2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämns MERS-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) och sjukdomen benämns mers. Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd även här tror man att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta då även detta virus, likt sars liknar virus som finns hos fladdermus. Man har även funnit att smitta kan förekomma hos kameler och detta anses vara den troliga smittkällan även om det inte är helt klarlagt. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga.

Nytt coronavirus

I början på året 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ha skett till människa från djur på en marknad. Smittspridning mellan människor tros också förekomma. Viruset orsakar luftvägsbesvär. Allvarlig sjukdom har drabbat de med bakomliggande sjukdomar.

Vad orsakar infektion med coronavirus och hur sprids den?

Coronavirus indelas i minst tre subgrupper, alfa, beta, och gamma. De sju virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör grupperna alfa och beta. Förutom för SARS är inte spridningsvägarna särskilt väl studerade, men i huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. De flesta blir sannolikt infekterade av coronavirusen som orsakar vanlig förkylning någon gång i livet och man kan insjukna flera gånger.

Symtom och komplikationer

Förutom SARS och MERS-coronavirus som kan orsaka svår nedre luftvägsinfektion med komplikationer i flera organ, bland annat njursvikt, så ger infektion med övriga coronavirus milda förkylningssymptom, hosta, halsont och feber. I undantagsfall kan dock allvarligare sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa även för dessa coronavirus, men då framförallt hos de med hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.

Diagnostik och behandling

Molekylärbiologisk detektion av virusets arvsmassa eller förekomst av antikroppar i blod. Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling. Specifik behandling saknas.

Förebyggande åtgärder

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Vanliga coronavirus är inte anmälningspliktiga, men infektion med SARS-coronavirus betraktas som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig. Infektion med MERS-coronavirus är också anmälnings och smittspårningspliktig. Särskilda rekommendationer finns för hantering av patienter med sars samt infektion med mers.

 

 

View this post on Instagram

 

When to use a mask If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected 2019-nCoV infection. Wear a mask if you are coughing or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand-cleaning with alcohol-based hand rub or soap and water. If you wear a mask, then you must know how to use it and dispose of it properly. How to put on, use, take off and dispose of a mask Before putting on a mask, clean hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Cover mouth and nose with mask and make sure there are no gaps between your face and the mask. Avoid touching the mask while using it; if you do, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Replace the mask with a new one as soon as it is damp and do not re-use single-use masks. To remove the mask: remove it from behind (do not touch the front of mask); discard immediately in a closed bin; clean hands with alcohol-based hand rub or soap and water. #2020covid19😷😷😷 #corona #coronavirus

A post shared by Lipolar Balans K2 (@lipolar.nord) on


Coronavirus / Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Här samlar Folkhälsomyndigheten frågor och svar om det nya viruset 2019-nCoV. Senaste information och aktuella siffror från WHO om coronaviruset finns på WHO:s webbplats.

Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.

 • Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.
 • Hur stor är risken att smittan kommer till Sverige?Risken att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.
 • Hur smittar viruset?I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.
 • Skyddar munskydd?Ett munskydd skiljer sig från ett andningsskydd, som används inom exempelvis hälso- och sjukvården. Munskyddet skyddar inte mot smitta. En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor.
  Den som hostar och nyser i armvecket och som håller god handhygien vid sjukdom skyddar andra från smitta.
 • Finns det vaccin mot det nya viruset?Nej. Inget vaccin finns.
 • Vad kan jag göra för att undvika smitta?En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Hur går det att förhindra att 2019-nCoV sprids?Insatser som smittspårning, information till allmänheten och isolering av sjuka kan förhindra smittspridning.
 • Skulle hälsokontroller av resande med flyg från Kina minska risken för att smittan sprids i Sverige?Med stor sannolikhet inte. Den typen av åtgärd har bara visat sig effektiv om det går att kontrollera resande som kommer direkt från ett område där smittan sprids. Sverige har inga flyglinjer direkt från Wuhan, dit de allra flesta smittfall hittills har en koppling, och därmed skulle chansen vara mycket liten att en sådan åtgärd skulle få någon effekt. En åtgärd som troligen ger betydligt bättre resultat är hälsokontroller av personer som reser ut från ett område där en smitta sprids.
 • Vad ger ni för direktiv och riktlinjer ger ni till flygplatserna under coronavirusepidemin?Vi har fortlöpande dialog med flygplatserna och samarbetar på EU–nivå om dessa frågor. Vi fokuserar nu på att få ut information till flygplatser om vart man ska vända sig om man får tecken på sjukdom. Det finns lagar som skulle kunna användas och vi får återkomma till det om vi bedömer att det skulle finnas skäl för det.
 • Jag ska resa till Kina vad ska jag tänka på?Utrikesdepartementet avråder nu från icke nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina. Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.Marknader med levande djur bör undvikas. Som alltid är det bra att följa nyhetsrapporteringen, hålla god handhygien och undvika kontakt med sjuka.Avrådan från att åka till provinsen Hubei, Kina på regeringens webbplatsReseinformation från svenska ambassaden i KinaLista över länder som UD avråder från resor tillLäs mer på UDs webbplats om vad en avrådan innebär
 • Jag har nyligen varit i Wuhan i Kina och nu har jag hosta och feber. Vad ska jag göra?Kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har varit.
 • Vilken behandling ges till den som smittats?Det finns inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Behandlingen är, som vid andra luftvägsinfektioner, inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungorna och njurarna.
 • Vad gör Folkhälsomyndigheten?Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget. Mikrobiologiska analyser för att upptäcka det aktuella coronaviruset kan utföras i myndighetens laboratorier. Folkhälsomyndigheten har ett nära samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
 • Har några misstänkta fall i Sverige provtagits och analyserats?Några patienter med luftvägssymtom som nyligen varit i Wuhan har provtagits. Sedan mitten av januari rör det sig om något enstaka till några fall per dag. Folkhälsomyndigheten har analyserat patientproverna på förfrågan av sjukvården. Samtliga prover har varit negativa, alltså har ingen av patienterna burit på 2019-nCoV. Det tar omkring 4–5 timmar för Folkhälsomyndigheten att diagnosticera ett prov. På grund av patientsekretessen kan inte Folkhälsomyndigheten kommentera enskilda prov som inkommer till myndigheten.
 • Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade regioner?Nej, du kan leva som vanligt om du inte har sjukdomssymtom som hosta och feber, då kontaktar du hälso- och sjukvården. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.
 • Kan viruset smitta till människa via föremål som post och paket?Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser.
 • Varför sätts inte människor som skulle kunna bära på smittan i karantän?Att sätta friska personer i karantän innebär en mycket stor inskränkning i de grundläggande individuella mänskliga fri- och rättigheter som vi har i Sverige, det är noga reglerat i smittskyddslagen under vilka omständigheter det får ske. Att placera personer i karantän är en kraftig åtgärd. I nuläget är det varken motiverat eller möjligt. Personer som kan vara exponerade för smittan ska om de blir sjuka kontakta sjukvården för bedömning om provtagning för 2019-nCoV. I väntan på provsvar ges information om hur hen ska undvika att smitta andra under tiden innan provsvaret har kommit.

Låg risk för stor smittspridning av coronavirus i Sverige

Gäller Västra Götaland

30 januari 2020: Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina kallat 2019-nCoV. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Det är Folkhälsomyndigheten som har ansvar för Sveriges som ska stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Nedanstående är hämtat från deras webbplats.

Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina

De allra flesta fall har konstaterats i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i 19 andra länder hos resenärer från Hubei-provinsen. I Tyskland, Japan och Vietnam har även ett fåtal inhemska fall konstaterats.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg. Enstaka fall kan dock upptäckas i landet, liksom nyligen skett ibland annat Finland, Frankrike och Tyskland.
Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

Luftvägssymtom, feber och hosta. Ett antal dödsfall har också rapporterats. Patienterna hade då en annan allvarlig underliggande sjukdom. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Hur stor är risken att smittan kommer till Sverige?

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.

Finns det vaccin mot det nya viruset?

Nej. Inget vaccin finns.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

Tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Om du är i Kina kan du undvika marknader med levande djur.

Hur smittar viruset?

Mycket tyder på att viruset ursprungligen spridits från djur till människa. Viruset kan spridas mellan människor, men hittills pekar ingenting på att viruset skulle ha förmåga att överföras från människa till människa särskilt effektivt, det verkar med andra ord inte vara särskilt smittsamt. Men ny kunskap om viruset utvecklas hela tiden, mycket är ännu okänt.

Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade regioner?

Nej, du kan leva som vanligt om du inte har sjukdomssymtom som hosta och feber, då kontaktar du hälso- och sjukvården. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

Coronavirus covid-19

Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Information till sjukvård och laboratorier

Skydda dig och andra

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19 och vad som görs för att stoppa utbrottet.

Senaste uppdatering

Löpande uppdateringar om antal fall av covid-19 i Sverige och globalt.

Riskbedömning

Informationsmaterial

 

View this post on Instagram

 

#Boosta_immunförsvaret #A_vitamin , #B6_vitamin , #B12_vitamin, #C_vitamin , #D_vitamin , #E_vitamin , #koppar , #folsyra , #Zink, and #Selen #Probiotika #cov19 #coronavirus #coronaviruset #2019coronavirus Ta hem solen … ©️ Har du fått ditt dagsbehov av D_vitamin? Två tsk/dag av Lipolar Balans K2 200 ml, täcker ditt dagsbehov av D-vitamin som normalt är 10 mikrogram. Är din kropp värd den mest kompletta fettsyraprodukten (omega 3 och omega 6) med #marint, #vegetabiliskt och #botaniskt ursprung tillsammans med en optimal daglig dos av #vitaminerna #D, #E och #K2? #Lipolar_Balans_K2 #flytande är en unik multiolja med en #balanserad blandning av Omega-3- #fiskolja med #Omega_6 från #nattljus. @LipolarN #Lipolar_Balans_K2 @lipolar.nord #bästa_omega_3_ADHD

A post shared by Lipolar Balans K2 (@lipolar.nord) on

Källa
wikipediafolkhalsomyndighetenwho.intOmniHälsa
Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.